Tuổi của mình quan trọng nhất là sức khỏe. Nước kiềm thì được người Nhật dùng rất phổ biến rồi nên mình lựa chọn Mitsubishi Cleansui, thương hiệu lớn để an tâm hơn