Mình đã sử dụng thiết bị lọc nước ion kiềm Mitsubishi Cleansui EU301 và cảm thấy rất hài lòng. Thiết bị dễ sử dụng, linh hoạt và chất lượng nước ổn định để an tâm sử dụng mỗi ngày.